Kerndoelen

Met het lespakket DoReMixMax werkt u aan onderdelen van verschillende kerndoelen.

Basisonderwijs

Oriëntatie op jezelf en de wereld

 • De leerlingen leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen;
 • De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, vanuit het perspectief welvaart en cultuur en levensbeschouwing in Brazilië, Angola en Nederland;
 • De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, ze ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld, ze leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, ze maken kennis met belangrijke gebeurtenissen uit de koloniale geschiedenis van Nederland en ze leren verbanden leggen.


Kunstzinnige oriëntatie

 • De leerlingen leren ritmes en muziekinstrumenten kennen uit Nederland, Brazilië en Angola;
 • De leerlingen verwerven kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Voortgezet onderwijs

Mens en Maatschappij

 • De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over het slavernijverleden van Nederland, en daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen.
 • De leerling leert drie tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen. De leerling leert kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700), tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800), tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900). De leerling leert daarbij de relatie te leggen tussen de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de 20e eeuw (waaronder de Wereldoorlogen en de Holocaust), en hedendaagse ontwikkelingen.
 • De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken.
 • De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen.


Kunst en Cultuur
(op basis van de concretisering van de kerndoelen)

 • De leerling leert door middel van een product eigen gevoelens en ervaringen uit te drukken;
 • De leerling maakt kennis met de kunstzinnige en culturele uitingen van professionele kunstenaars;
 • De leerling oriënteert zich op passende en uitdagende (horizon verruimende) cultuuruitingen;
 • De leerling verdiept zich in de historische achtergrondkennis om kunst- en cultuuruitingen beter te begrijpen en te waarderen.
 • De leerling reflecteert op de betekenis van een cultuuruiting;
 • De leerling verdiept zich in de (globale) culturele context van de cultuuruiting;